Workshopy a semináre

Pre koho sú určené workshopy a semináre fraktálnej kresby ?

Workshopy sú určené pre všetkých, ktorí radi kreslia, ktorí pracujú na osobnom rozvoji, hľadajú inovácie a dobrú spoločnosť, ale aj pre tých, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách s deťmi a dospelými, teda najmä pre pedagógov, psychológov, učiteľov, lekárov a sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, terapeutov, rehabilitačných pracovníkov ... a, samozrejme, " profesionálnych rodičov ".


Doplňujúce informácie

Vzdelávacie semináre sú štruktúrované tak, aby všetci záujemcovia začínali tým, že získajú vlastnú skúsenosť s technikou kreslenia fraktálnej kresby. Najprv je potrebné nakresliť 1. cyklus (malý, alebo veľký) s cieľom pochopiť pravidlá kreslenia a získať vlastnú skúsenosť. Potom je možné pokračovať vo vzdelávaní a svoje skúsenosti a vedomosti aplikovať vo svojej práci s druhými.

ÚVOD DO METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY

Workshop ČAS PRE MŇA

Žijeme vo veľmi dynamickej dobe preplnenej informáciami. Sme zaťažení povinnosťami v práci a doma. Snažíme sa zosúladiť súkromný a pracovný život.

Na workshope sa naučíme ako kreslením a vyfarbovaním v trvaní 20 minút môžeme vytvoriť vnútorný pokoj. Kreslenie tzv. fraktálnych miniatúr nás osvieži, naplní energiou a posilní. Počas kreslenia a vyfarbovania podľa pravidiel metódy sa myšlienky nakrátko zastavia, otvárame sa tvorivému potenciálu a vtedy máme pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.

Trvanie workshopu: 3 hodiny.

Workshop AUTOPORTRÉT DUŠE

Na workshope účastníci kreslia svoju prvú "iniciačnú" kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť " vidieť " seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby zúčastnení sa učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po workshope sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.

Trvanie workshopu: 6 hodín.

Workshop UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA

Na workshope sa naučíme kresliť nové techniky. Existujú rôzne druhy umeleckých fraktálnych kresieb v jednej s nich využívame aj symboly a znalosti zo sakrálnej geometrie, taktiež aj princíp kreslenia mandál. Workshop je pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu, po skúsenostiach s kreslením diagnostických a korekčných kresieb, chcú voľne pokračovať s kreslením a v rámci svojej terapeuticko - učiteľskej praxe s druhými, rozširovať spektrum možností práce s fraktálnou kresbou.

Trvanie workshopu: 6 hodín alebo 3+3 hodiny

VZDELÁVANIE PODĽA METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY 

pre osobný rast a rozvoj

ZÁKLADNÝ PROGRAM (1., 2. a 3. časť)

Je možné zúčastniť sa len 1. časti s možnosťou  následného zapojenia sa do 2. časti. V 1. časti základného programu na workshope účastníci kreslia svoj prvý diagnostický fraktál a učia sa pravidlá kreslenia korekčných (terapeutických) fraktálov. Informácie získané na 1. časti workshopu sú dostatočné na kreslenie minicyklu, ktorý je zložený z 8 kresieb.

Trvanie workshopu: 8 hodín.

V 2. časti základného programu sa účastníci zoznámia s funkciou línií a farieb a sami si vyskúšajú analýzu vlastnej diagnostickej kresby.Na workshope účastníci získajú informácie o rôznych technikách kreslenia fraktálov a ich využitia v práci s deťmi a dospelými v rodine a v rôznych inštitúciách.Celý základný program je určený predovšetkým pre osobný rast a rozvoj, zároveň je osnovou pre ďalší postup a prípadnú prácu s ostatnými ľuďmi.

Trvanie workshopu: 6 hodín.

Ak sa účastníci rozhodnú nakresliť celý cyklus (21 kresieb), potom je pre nich vhodná aj 3. časť workshopu, na ktorej dostanú informácie o nových prvkoch a symboloch, ktorými sa kreslia zostávajúce kresby. To je zároveň aj skupinová konzultácia a čas na rôzne otázky.

Trvanie workshopu: 5 hodín.

POKROČILÝ PROGRAM

Určený je pre tých, ktorý absolvovali Základný program, nakreslili svoj fraktálny cyklus a chcú sa profesionálnejšie venovať fraktálnej kresbe. V pokročilom programe sa venujeme hlbšie analýze, nacvičujeme analýzu fraktálnej kresby. Zúčastnení sa učia kresliť novú techniku kreslenia tzv. kontrolnú fraktálnu kresbu a zároveň získavajú viacej informácií o použití metódy v rôznych životných situáciách​​.

Po absolvovaní tohto semináru, účastníci sa môžu pripravovať na skúšky pre získavanie certifikátu I. úrovne.

Pre tých, ktorý by sa chceli osobne stretnúť z autorkou metódy, jedenkrát ročne chodieva do Európy (Srbsko, Chorvátsko), kde je možné individuálne stretnutie, konzultácia, alebo skúška.

ŠPECIÁLNE WORKSHOPY

Po dokončení základného programu je možné sa zúčastniť na špeciálnych workshopoch, na ktorých sa záujemcovia naučia nové techniky kreslenia fraktálov.Samotné pomenovanie workshopu poukazuje na tému, ktorou sa budú zaoberať v rámci workshopu.

• Fraktál podpory

• Fraktál pre zdravie

• Detský svet fraktálov

• Emocionálny fraktál, kryštálový fraktál a emocionálny autoportrét

• Výtvarná "mozgovňa": stretnutie s číslami a písmenami - fraktálne kresby podľa Sierpinského

Trvanie špeciálnych dielní : 3 až 4 hodiny.

WORKSHOP PRE DETI A DOSPELÝCH

" Farebnými kresbami k lepším výsledkom v škole" semináre pre deti a dospelých

• pre deti

• pre rodičov

Lektor: Martina Kosec, učiteľka výtvarnej výchovy z Chorvátska. Ako učiteľka výtvarnej výchovy na Základnej škole v Záhrebe má vyše 7 rokov skúsenosti s prácou z deťmi pomocou fraktálnej kresby.

Viac na: www.crtanje-fraktala.com

PROGRAM je určený:

- deťom, ktoré chcú rozvíjať kreativitu a pracovať na zlepšení kvality života,

- deťom so špeciálnymi potrebami,

- deťom, ktoré zažili nejakú stresujúcu udalosť v živote (chorobu, rozvod rodičov, stratu

  blízkeho človeka ...),

- rodičom, ktorí chcú podporovať svoje deti v ich rozvoji a pokroku,

- rodičom, ktorí chcú zažiť osobnú zmenu.

Program pre deti 

( Určený deťom predškolského veku a študentom od 1. do 8. ročníka ZŠ )

Skladá sa z 12 samostatných seminárov. Tie sa budú konať raz týždenne v trvaní 1 a 1/2 hodiny. Na každom stretnutí budú deti kresliť fraktálnu kresbu a prostredníctvom príbehu o farbách a línii sa dozvedia viac o univerzálnych princípoch života.

Workshop kreslenia fraktálov určený pre rodičov

Bude sa konať na začiatku programu pre deti, aby sa rodičia zaškolili a naučili, ako sa venovať deťom počas ich práce na sebe metódou fraktálnej kresby.

Trvanie workshopu: 6 hodín.


Okrem skupinových foriem vzdelávania poskytujem:

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE a SKYPE VZDELÁVANIE


NIEČO O VZDELÁVANÍ A CERTIFIKÁTOCH

Keď si prejdete sebaskúsenostnou fázou a chceli by ste touto formou pomáhať aj iným, môžete pokračovať vo vzdelávaní, zameranom na analýzu kresby, kde sa postupne dozvedáte o spôsobe analyzovania Fraktálnej kresby, naučíte sa o tom aké tvary línie, čo znamenajú a ako pôsobia navonok, taktiež o význame farieb a ich kombinácii... V tejto fáze už začínate pracovať individuálne s druhými a uplatňovať, overovať a zdokonaľovať znalosti. Ak sa chcete ďalej vzdelávať, pripravujete sa na skúšky a záverečné práce, ktoré sú prispôsobené rôznym úrovniam certifikátov.

III. úroveň najnižšia - oprávňuje nás metódu používať individuálnou formou a viesť krátke ukážkové workshopy.

II.úroveň stredná - oprávňuje nás metódu používať individuálnou formou a viesť krátke ukážkové workshopy, úvodné a základné vzdelávanie.

I.úroveň najvyššia - okrem už uvedených aktivít, oprávňuje nás viesť pokročilé semináre a skúšať nových záujemcov o metódu.