Sociálny projekt

Všetko čo nás obklopuje, nás nejakým spôsobom ovplyvňuje.

V začiatkoch použitia arteterapie fraktálnou kresbou vo väzenskom prostredí, bol pre mňa veľkou oporou - Sociálny projekt, ktorý vznikol v roku 2015, počas mojej účasti na jednom zo školení v Belehrade, pod vedením autorky metódy, ako sociálny program na podporu práce s ľuďmi postihnutými sociálno-patologickými javmi. A bol realizovaný v spolupráci s členmi Klubu Fraktálnej kresby zo Srbska - skúsení arteterapeuti, v rámci Asociácie metódy fraktálnej kresby.

Ide o výstavu kresieb umeleckej fraktálnej kresby, a je vytvorený pre odsúdených a obvinených. Zámerom bolo pomôcť väzneným osobám v ich ťažkom období života, predovšetkým zmierniť pocity napätia, agresivity, prázdnoty, beznádeje. Pre tento účel boli zámerne použité línie a farby, ktoré okrem upokojujúceho efektu, evokujú pocity lásky, radosti, spokojnosti, nádeje ... to, čo prevažne väzneným osobám chýba. Kresby sú aktuálne umiestnené v priestoroch, kde odsúdení a obvinení trávia svoj voľný čas, aby takýmto spôsobom, vplývali pozitívne na ich emócie.

Zároveň išlo aj o podporu komplexného zámeru realizovania terapie fraktálnou kresbou vo väzenskom prostredí, ako takom. Vzhľadom na to, že som v krajine pôsobenia (Slovensko) bola v tom období, ojedinelou terapeutkou fraktálnej kresby, ktorá bola v tom čase úplnou novinkou, nebolo jednoduché nájsť podporu zamestnávateľa na jej realizáciu.

Po predošlých skúsenostiach, začala som s metódou pracovať opatrne, skúšala som, ako budú väznené osoby, na túto formu terapie reagovať. Najprv som ju ukázala iba tým väzňom, ktorí mali vzťah ku kresleniu, a tým ktorí, mi dôverovali, lebo už predtým chodili ku mne na psychoterapeutické sedenia. Keď som videla, že väčšinou prejavovali pozitívny záujem o kresbu, začala som postupne dávať kresbu aj takým, u ktorých som videla, že akútne potrebujú takúto formu terapie. Najprv som sa stretla s prekážkami technického typu, nemali sme materiálne pomôcky. Väzni si ich len tak jednoducho kúpiť nemohli, čakanie na balík z domu trvá niekedy aj vyše mesiaca. Neskôr, keď sa podarilo zaujať a nadchnúť značné množstvo väznených osôb pre prácu s fraktálnou kresbou, prekážkou začal byť tlak zo strany okolia - posmievanie, urážanie, dehonestovanie ich práce. Nebolo jednoduché, pre tých čo kresliť chceli, ako aj pre mňa, ustáť ten negatívny tlak.

Neodradila ma ani táto prekážka, zotrvala som, pravdepodobne aj vďaka záujmu a vytrvalosti niektorých klientov, ktorí okrem toho, že cítili pozitívne účinky fraktálnej kresby, začali tvoriť umelecké fraktálne kresby a po prvý krát v živote, objavili svoje talenty.

Bez podpory sociálneho projektu, ktorý pre mňa navrhla Tanzília Polujachtova, by bolo omnoho ťažšie dosiahnuť svoj cieľ. S jej podporou, po štyroch rokoch úsilia, podarilo sa mi svoju prácu priblížiť k požadovanému cieľu. Teraz vidím prvé pozitívne výsledky aj u najzávažnejších prípadoch s poruchou osobnosti a dokonca som dostala aj podporu od svojich nadriadených.

V rámci arteterapie, aktuálne už vytvárame s väznenými osobami vlastné projekty ako napr. kresby pre ženskú väznicu, alebo pre iné mužské väznice. Cieľom bolo, aby muži, ktorý už majú dostatočnú skúsenosť s fraktálnou kresbou v individuálnej terapii a vedia použiť terapeuticky farbu a líniu, nakreslili kresby, ktoré by u odsúdených nachádzajúcich sa vo väzení podporili pocity priateľstva, lásky a pokoja. 

Tanzília úspešne vytvára sociálne programy, všade tam, kde nejakým spôsobom vznikne deficit na úrovni sociálnych javov (vojnové konflikty, chudoba, rasová neznášanlivosť, v rámci Domovov pre dôchodcov, Detských domovov alebo v Ústavoch na Výkon väzby a Ústavoch na výkon trestu odňatia slobody), zdravotných ťažkostí (onkologické kliniky, psychiatrické zariadenia) alebo prírodných katastrof (zemetrasenia, povodne a pod.).