Prečo fraktály?

Pojem "fraktál - fraktálne" patrí do oblasti matematiky. Autorom tohto pojmu je matematik Benoit Mandelbrot. Pomocou fraktálnej podobnosti, na prechode od malého k väčšiemu, z hlbinného ku vonkajšiemu - odhaľuje podstatu ľudskej osobnosti, podstatu jeho možností, kvalít a nedostatkov.

Fraktály sú objekty, ktoré poskytujú rovnakú úroveň detailov bez ohľadu na rozlíšenie, ktoré používame. Fraktály je možné nekonečne zväčšovať tak, že pri každej novej zväčšenine sú zreteľné niektoré detaily, ktoré pred zväčšením neboli viditeľné a množstvo nových detailov je vždy približne rovnaké. Hoci sú tieto detaily podobné, pozostávajú z menších verzií seba samých, sú príliš nepravidelné na to, aby boli opísané jednoduchou geometriou.

Fraktály sú najčastejšie vnímané ako výsledok, ktorý je vytvorený počítačovým programom. No fraktály nachádzame aj v prírode. Môžeme ich uvidieť v tvare snehovej vločky, brokolice, listu alebo skalnej ruže. Celok je vytvorený z častí, z ktorých každá má skutočne rovnaký tvar ako celok.

Tak ako možno nájsť v proporciách ľudského tela zlatý rez (Božskú proporciu), možno v ňom nájsť aj fraktály. Naše telo je jeden veľký fraktál, v ktorom sa odráža celok - univerzum. A naše myšlienky a pocity sú menšie časti toho istého fraktálu, v ktorých sa taktiež odráža celok. Každý orgán, bunka, atóm ... sú prestúpené Duchom, ktorý spája všetky časti. Pri kreslení fraktálnej kresby, vykresľujeme časť seba samých. Časť väčšieho celku. Spájame sa s Duchom, ktorý spája myšlienky, pocity a telo.

Spájame sa s Duchom, ktorý spája myšlienky, pocity a telo.

Metóda fraktálnej kresby sa javí ako most medzi vedomím a podvedomím.

Človek má tak jedinečnú príležitosť vidieť svoj vnútorný stav.

Základnou úlohou metódy fraktálnej kresby je sebavyjadrenie človeka prostredníctvom kresby vytvorenej podľa určitých pravidiel. Fraktál kreslíme so zatvorenými očami, tým nahrádzame slovo kresbou, čo predstavuje nielen prechod na nový systém analýzy informácií, ale vedie aj k novým metódam popisujúcim svet okolo nás.

Pri terapeutických fraktáloch postupujeme akoby opačným smerom, kreslíme podľa presných metodických pokynov s použitím rôznych typov línií a rôznych tlakov, vytvárame korektívne fraktálne kresby. Línia udáva smer našim myšlienkam a farby, každá jednotlivo, prispievajú k rovnováhe v konkrétnych oblastiach života (zdravie, vzťahy, kreatívny prejav, práca ...).

Farba je energia, ktorá dokáže vplývať na náladu človeka. Každý odtieň farby má vlastnú vibráciu a rôzne vplýva na ľudí. Farby pôsobia na všetkých úrovniach: fyzickej, mentálnej (duševnej) a duchovnej. Liečivé vlastnosti farieb a svetla (jasu), chromoterapia a helioterapia boli známe už pred 5000 rokmi, v staroveku, v ére egyptskej kultúry. Viac ako 80% obsahu absorbujeme a prijímame zrakom, čo ovplyvňuje naše metabolické a fyziologické procesy v tele.

Veda dokázala, že farba má dôležitý význam pre ľudské zdravie i náladu.

Keď vyfarbujeme fraktály, sústreďujeme sa na farbu. Farba preniká našimi očami a spôsobuje terapeutický účinok. Každá farba pôsobí inak a má iný vplyv. Pri kreslení terapeutických fraktálov sa používajú terapeutické kombinácie farieb. Pomocou nich môžeme vytvoriť korekciu (nápravu) svojich vlastných vnútorných stavov.

Čo sa deje v našom mozgu pri kreslení fraktálov ?

Kreslenie fraktálov prispieva k životaschopnosti (vitalite) našich mentálnych funkcií, samotný ľudský mozog je fraktálny. Pri kreslení fraktálov trénujeme jemnú motoriku, čo súčasne ovplyvňuje vývoj našich kognitívnych funkcií, zvyšuje schopnosť riešiť zložité životné úlohy, pomáha pri prevencii demencie.

Tri kresby počas cyklu 21 kresieb robíme rukou, ktorá nie je dominantná (pre pravákov ľavá a naopak) alebo kreslíme oboma rukami zároveň , čo prispieva k aktivácii opačnej hemisféry v mozgu a vedie k zmene duševnej (mentálnej) rutiny. Kreslenie presných fraktálnych vibračných vlnitých línií zlepšuje kognitívne vlastnosti. Frekvencia (periodicita) vyfarbovania stredných a malých plôch - políčok má účinok emocionálneho stabilizátora: upokojuje, znižuje podráždenosť a rozvíja trpezlivosť. Bolo potvrdené, že niekde pri štrnástej kresbe fraktálneho cyklu sa výrazne zvyšuje úroveň tolerancie na frustráciu a tiež odstraňuje zaužívaný vzorec reakcie na určité záťažové situácie. Vyfarbovanie malých polí tiež prehlbuje a rozširuje naše myšlienkové procesy. 

Výhody arteterapie fraktálnou metódou.

Väčšina ľudí už po prvom workshope po kreslení a vyfarbovaní popisuje viditeľné emočné a energetické zlepšenie, pocit spokojnosti a vyrovnanosti.

Kreslenie fraktálov vyvoláva u ľudí pozitívne emócie, pomáha prekonávať apatiu a neschopnosť iniciatívy, prispieva k rozvoju aktívnejšieho životného postoja ... Kreslením fraktálov sa mobilizuje tvorivý potenciál človeka a jeho vnútorných mechanizmov samoregulácie a uzdravenia, rozvíja sa schopnosť náhľadu na rôzne možnosti a zdroje na dosiahnutie cieľa a tvorivé riešenie životných úloh.

Kreslenie fraktálnej kresby je predovšetkým prostriedkom neverbálnej komunikácie, a preto je veľmi užitočné pre tých, ktorí nemajú dobre rozvinutú verbálnu zložku alebo majú ťažkosti s vyjadrovaním sa.

Tento spôsob tvorivého prejavu je mocný nástroj na zblíženie ľudí, čo je obzvlášť dôležité situáciách, keď existujú problémy pri nadväzovaní kontaktov alebo pri odcudzení sa.

Fraktálna kresba je objektívne potvrdenie nálady a myšlienok osoby, ktorá ju kreslí. To nám dáva možnosť, používať ju pri posudzovaní jej stavu a využívať ju v ďalšej analýze.

Fraktálna metóda je prostriedkom seba vyjadrenia, vytvára atmosféru dôvery, trpezlivosti a obracia pozornosť smerom do vnútra bytosti človeka.

Fraktálna kresba nie je len umenie. Je to hlboká práce na sebe, na iných, čo predstavuje ekvivalent k meditácii. Fraktál nás spája s mimoriadne silným zdrojom energie.Fraktál teda pôsobí energeticky, no zároveň je aj obrazom, ktorý očarí, ba priam fascinuje.Je pekné vidieť ho a zažiť v priestore, v ktorom trávime svoj čas.

Fraktály možno kresliť kdekoľvek, najväčšou výhodou tejto metódy oproti ostatným je, že akonáhle sa naučíme presné pravidlá fraktálnej metódy, korekciu si môžeme robiť samostatne. 

Možnosti využitia metódy fraktálnej kresby.

Fraktálna kresba sa používa v rámci osobného rastu a seba rozvoja pri práci s inými:


•  vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách - práca s deťmi v školách a detských domovoch, s poruchami učenia a poruchami správania

• v nápravno-výchovných zariadeniach ako sú reedukačné domovy, diagnostické zariadenia a väzenie

• v rámci rodinných aktivít - na zmysluplné trávenie času, ktoré prináša zlepšenie vzťahov a rodinnej atmosféry

• práca v zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach, najmä na onkologických, psychosomatických, neurologických a psychiatrických oddeleniach - protitoxikomanické, protialkoholické a iné liečenie závislostí

• rehabilitačné zariadenia pracujúce s ľuďmi, ktorí majú poškodenú jemnú a hrubú motoriku

• práca so seniormi v domovoch dôchodcov

• na firemných vzdelávacích aktivitách, vo forme skupinovej aktivity, na zmapovanie tímu a ako skupinová aktivita na zlepšenie kvality fungovania tímu v rámci práce a komunikácie

• projektovo na riešenie rôznych dlhodobých problémov viazaných na miesto ako napr.opakované záplavy, zemetrasenia, vojnové zóny, nehodové úseky, a pod.

Skúsenosti z kreslenia fraktálov hovoria o

• znížení stresu

• zvýšení životnej (vitálnej) energie

• uvoľnení tvorivého potenciálu

• väčšej potrebe tvoriť a pracovať

• zosúladení partnerských a rodinných vzťahov

• zlepšovaní zdravia

• úspešnosti v práci,

• ľahšom zotavení sa po chorobe alebo traume

• zvyšovaní intelektuálnych schopností