Technika


Vek a vzdelanie nie sú dôležité. Umelecké zručnosti a kresliarske schopnosti sa nevyžadujú.

Metóda fraktálnej kresby je určená pre každého, kto môže perom kresliť čiary - línie a tak nakresliť kresbu, následne ju potom farbičkami vymaľovať. Niektoré deti sú schopné už vo veku štyroch rokov kresliť a maľovať fraktálne kresby, samozrejme, s pomocou dospelého (rodiča / lektora). Horná veková hranica neexistuje.

Pre všetky typy fraktálov je technika kreslenia rovnaká.

Kresbu tvoríme so zatvorenými očami. 

Čas kreslenia závisí od typu fraktálu.

Po skončení nákresu sa kresba vyfarbuje farbičkami.

Farby sa vyberajú intuitívne alebo podľa ich funkcie / pôsobenia a účinku.

Čo je potrebné si pripraviť na vytvorenie fraktálnej kresby ?

• biely papier - formát A4 (120 g),

• čierne pero,

• farbičky - je dôležité mať komplet / súbor 13 farieb:

     základné - žltú, červenú, svetlomodrú, tmavomodrú,

     druhotné - oranžovú, zelenú, fialovú,

     ďalšie - okrovú, ružovú, hnedú, orgovánovú a čiernu, sivú

• najmenej 24 rôznych odtieňov - čím viac odtieňov, tým lepšie

• tenké fixy - žltú, oranžovú, svetlozelenú, svetlomodrú, svetlohnedú, svetloružovú

Typy fraktálnej kresby

Diagnostické (iniciačné) - nimi testujeme svoj vnútorný stav - kreslíme ich so zavretými očami, farby vyberáme tiež so zavretými očami. Vyfarbujeme podľa presne určeného systému.


Diagnostické (iniciačné) - nimi testujeme svoj vnútorný stav - kreslíme ich so zavretými očami, farby vyberáme tiež so zavretými očami. Vyfarbujeme podľa presne určeného systému.


Korekčné - terapeutické - slúžia na riešenie problému, kreslíme ich vtedy, keď chceme svoju energiu, ktorá sa nachádza v nerovnováhe, vyvážiť alebo nasmerovať svoj život správnym smerom. Kreslíme ich so zavretými očami, ale podľa určených pravidiel korekcie (terapie). Farby si vyberáme vedome, taktiež nimi vyfarbujeme políčka podľa určených pravidiel. S týmito fraktálmi si korigujeme svoj vnútorný stav a tým si ho uvádzame do stavu rovnováhy.V rámci metódy sú dva prístupy ku kresleniu terapeutických kresieb:

1) Intuitívny - menej náročný, spontánny, pre začiatočníkov

2) Pokročilý - má presne určený systém, v rámci ktorého sa dodržujú presne stanovené pravidlá kreslenia terapeutických kresieb. Tento prístup viacej vyhovuje už skúseným terapeutom alebo osobám s vážnejšou motiváciou ku terapeutickej korekcii, ktorý chcú pomôcť sebe alebo chcú pomáhať iným riešiť vážnejšie psychické alebo fyzické nerovnováhy.

Oba prístupy sa začínajú diagnostickou kresbou, následne sa kreslia terapeutické. Mini cyklus - skladá sa z 8 kresieb. Stredný cyklus - skladá sa z 15 kresieb. Veľký cyklus - skladá sa z 21 kresieb. Optimálny čas s najefektívnejším terapeutickým výsledkom na nakreslenie celého cyklu (21 kresieb) je orientačne 45 dní. Keď pracujeme pomalšie, výsledky sú menej intenzívne, v každom prípade sú prítomné. 


Umelecké - Vychádzajú zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu.

Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať citlivosť a vnímavosť. Rozvoj vnímania a intuície umožňuje ľuďom, aby videli to viditeľné, ale aj oku neviditeľné.


Jedným z hlavných pravidiel je, že fraktál musí byť pekný a harmonický.

Spôsob, ako to dosiahnuť, je obsahom seminárov v rámci cyklu " Fraktály a umenie ". Je zameraný na spoznávanie a uvedomovanie si vizuálnej reči, na hlbšie vnímanie výtvarných prvkov, princípov ich vytvárania a na rozvoj vnímania,cítenia a zmyslovosti.

Pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kreativitu, po skúsenostiach s kreslením diagnostických a korekčných kresieb, chcú voľne pokračovať s kreslením. Existuje viacero foriem umeleckých fraktálnych kresieb, v jednej s nich využívame aj symboly a znalosti zo sakrálnej geometrie, taktiež aj princíp kreslenia mandál.

Mnohí ktorí začali kresliť fraktálnu kresbu, ani netušili, že objavia v sebe toľko kreativity a niektorí dokonca objavili svoj umelecký potenciál, ktorý dnes využívajú na profesionálnej úrovni. 


Fraktály kreslené v pároch - Tento druh fraktálnej kresby sa zameriava na zlepšenie vzťahov. Je mocný nástroj pre zblíženie ľudí, čo je obzvlášť dôležité v situáciách, kde existujú vzťahové problémy v partnerstve, rodič-dieťa, v nadväzovaní kontaktov alebo celkovo pri odcudzení sa. Ak kreslíme v páre, môžeme sa lepšie spoznať. Môžeme objaviť nový magický spôsob komunikácie. Spoločným kreslením sa môžeme lepšie pochopiť, môžeme sa učiť jeden od druhého. Poznávame, ako riešiť problémy spoločne.

Jedna osoba kreslí línie a druhá vyfarbuje polia. Aj keď je to veľmi zábavné, nekreslíme pre zábavu. Malá časť života jednej osoby sa tak spája so životom inej osoby. Osoba, ktorej líniou vydelené plochy vyfarbujeme, má šancu cítiť sa lepšie, cíti našu podporu a pomoc. Ak je osoba chorá, môže sa zotaviť, ak je smutná, môže sa rozveseliť. 


• Skupinový fraktál - Na jeho tvorbe sa podieľa celá skupina (pracovný tím, rodina, trieda). Slúži na prehĺbenie a zoceľovanie vzťahov skupiny, pomáha pri skupinovej dynamike a riešení tém, ktoré súvisia s fungovaním skupiny. Ich využitie nájdete najmä v školách, firmách a rôznych sociálnych zariadeniach ako aj v rodine. Je to taktiež príjemná aktivita na teambuildingoch.


Fraktály pre zdravie (tzv. Ruka zdravia). Fraktály pre zdravie sa kreslia za účelom zlepšenia zdravia a podpory rekonvalescencie. Ruka zdravia je jedna z foriem fraktálnej kresby. Je založená na vzťahu farieb a odtieňov a ich koreláciu s určitými systémami a orgánmi v tele s cieľom vytvárania a udržiavania zdravia telesných funkcií. Táto forma liečenia je známa už v starom Egypte. Kde konkrétne farebné kombinácie používame na podporu pri liečení konkrétnych orgánov v našom tele. Zameriava sa na prácu s ľuďmi, čo chcú podporiť proces uzdravenia svojich zdravotných problémov, ako sú: onkologické, zápalové, chronické bolesti hlavy, nespavosť, vysoký a nízky krvný tlak, tráviace problémy, posilnenie imunity, kondície a pod.. Fraktál pre zdravie sa môže kresliť aj na dlaň alebo chodidlo v súlade s problémom, aj na inej časti tela. Túto formu, ako spôsob podpory zdravia privítajú rehabilitačný pracovníci, maséri a tradiční čínsky terapeuti, ale aj všetci, ktorí chcú pomôcť sebe či svojím blízkym. Taktiež ju môžu realizovať tí, ktorí už dobre poznajú techniku kreslenia korekčnej terapeutickej kresby. 


Fraktály podpory - kreslíme, keď cítime emočný deficit krátkodobého trvania.

Kryštálový fraktál mysle a emocionálny fraktál sú zvláštnym druhom fraktálov. Kreslia sa iným spôsobom. Pred kreslením je dôležité určiť a uvedomiť si počiatočný stav, v ktorom sa osoba nachádza, a definovať ciele, ktoré chce dosiahnuť. Potom sa bodmi a čiarami vytvorí kryštál / fraktál, ktorý pomáha pri dosahovaní cieľa. Kryštálový fraktál mysle sa vyfarbuje odtieňmi jednej farby a emocionálny fraktál sa nevyfarbuje. 

Detský svet fraktálov - pre deti platia iné pravidlá ako pre dospelých, uplatňuje sa iný prístup pri kreslení korekčných fraktálov, takým spôsobom aby sa priblížilo a vysvetlilo kreslenie fraktálov aj deťom určitého veku.