O mne


Mgr. Ana Grňa - psychológ

Jediná certifikovaná lektorka fraktálnej kresby na Slovensku.

Pracujem ako: psychológ, telový terapeut, regresný terapeut, arteterapeut 


Iné zameranie - na telo zameraná psychoterapia, tanečno-pohybová terapia (intuitívny tanec, dynamické tanečno-katarzné meditácie), penitenciárna psychológia, problematika závislostí, rodinné konštelácie s figúrkami, arteterapia - fraktálna kresba, tradičné africké liečiteľstvo.

Štúdium a skúsenosti:

1994 -1999 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, štúdium jednoodborovej psychológie.

2000 - 2002 práca v KPPP s CVaPP v Bratislave - so žiakmi na strednej škole, rodičmi a učiteľmi, individuálne stretnutia a skupinové formy sebapoznávania a riešenia problematických situácií v školstve (komunikačné, arteterapeutické, tanečné, muzikoterapeutické, formou hier). V rámci školstva som bola školená v programe protidrogovej prevencie, ktorý som v zážitkovej podobe aplikovala na školách.

2000 - 2005 Akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik na telo zameranej psychoterapie Biosyntézy s certifikátom. V Českom inštitúte Biosyntézy (Brno, Praha). Associated to the International InstituteforBiosynthesis IIBS, Heiden, Switzerland.

Zakladateľ: Dr.h.c. David Boadella. Pod vedením medzinárodných trénerov - Richarda Hoffmanna z Nemecka, Liane Zink z Brazílie a Esther Frankel z Portugalska. Eklektický smer, ktorý spája viaceré prístupy, verbálnou a neverbálnou formou sebapoznávania. Oslovil ma spôsob prepájania rôznych prístupov v procese terapie s klientom, na základe toho, čo klient v danej chvíli práve potrebuje.  www.biosynteza.cz    www.capzt.cz

2002 - 2003 absolvovala som semináre v Belehrade v škole Telovej psychoterapie Tepsyntesis - u zakladateľky školy Prof.Drsci med Ljiljane Klisić, ktorá vychádza zo školy Radix - Charles R. Kelley, PH.D. v U.S.A. Prínosom bol pre mňa proces s uvoľňovaním emocionálnych blokov v nás cez uvedomenie a uvoľňovanie bolesti, hnevu, smútku, strachu.  www.tepsyntesis.org

2002 - 2003 dobrovoľnícka činnosť v Organizácii na odvykanie od závislostí "Raskršće" v Novom Sade v Srbsku, ktorá pracuje podľa celosvetovo prijatého programu TeenChallenge - ekumenický prístup v kresťanskom duchu s dôkladne prepracovaným programom z psychoanalitických zdrojov. Naučila som sa vytrvalosti, pokore a prístupu k duchovnej transformácii s jej uvedením do života a vyslobodením sa z jedného z najťažších procesov odvykania, od heroínovej závislosti.  www.raskrsce.org.rs

Od roku 2004 pracujem v Ústave na výkon väzby a výkon trestu ako penitenciárny psychológ. Učím sa prijať štruktúru a nájsť svoju vlastnú slobodu v nej.

Od roku 2011 som členkou Slovenskej Asociácie psychoterapie zameranej na telo APZT.

2011 - 2012 - dvojročný výcvik v Regresnej terapii podľa systému regresného terapeuta Patrika Balinta, so zameraním na riešenie aktuálneho problému. Bola to pre mňa hlboká studnica poznávania duše ako takej, v rôznych premenách. Bohatým prínosom bol spôsob ako pristupovať ku klientovi ako k jedinečnej bytosti a vedieť, kam smerovať v procese s ním. www.regresnaterapia.sk

2013 - výcvik Predpôrodnej prípravy u Patrika Balinta, prínosom boli pre mňa poznatky z prenatálneho obdobia. Prenatálne obdobie ako obraz celého nášho života, kde na základe vnímania procesu počatia, priebehu tehotenstva, pôrodu, šestonedelia, máme poznatky o procese života daného človeka, problémoch, s ktorými sa môže stretnúť, modeloch, ktoré prijal. Poznanie, ktoré mi pomáha lepšie porozumieť klientovi a odhadnúť, ako k nemu pristupovať a ako ho viesť k riešeniu jeho problému.   www.predporodnapriprava.sk

2013 - 2014 výcvik v Terapii orientovanej na prítomnosť u Patrika Balinta. Kde som sa naučila, ako sa dá byť v dotyku s prítomnosťou.

2014 - seminár v Telovej psychoterapii na tému Eros, láska a sexualita pod vedením skúseného medzinárodného trénera, telového psychoterapeuta Walida Dawa v prístupe energeticky orientovaného smeru Coreenergetics, s Inštitútom vo Švajčiarsku. Oslovil ma svojimi bohatými skúsenosťami a prístupom, v ktorom dôraz kladie na nadviazanie kontaktu so svojím srdcom.

2015 - Rodinné konštelácie s figúrkami u Andrey Stünkel.

Od roku 2015 - Metóda fraktálnej kresby, ktorú som sa učila v Belehrade (Srbsko) priamo u autorky metódy Tanzílie Z. Polujachtovej, ktorá pochádza z Ruska. Žije v Jekaterinburgu a pracuje ako klinický a rodinný psychológ a terapeut. V roku 2017 som sa stala členkou Medzinárodnej asociácie metódy fraktálnej kresby a v roku 2019 som od autorky metódy Tanzílie Z. Polujachtovej získala certifikát prvej úrovne, ktorý ma oprávňuje viesť pokročilé semináre a skúšať nových záujemcov o metódu.

Od roku 2017 - Škola múdrosti v Slovinsku a v Srbsku, u Mateji Tomšić Akengen, IFA kňažka v IFA filozofii. Tradičné Africké liečiteľstvo - autenticky zachovaný v národe Yoruba v Nigérii, je mostom k strateným vedomostiam, ktoré ešte v dávnej minulosti poznali aj naši predkovia. Práca s predkami, ktorou sa inšpiroval Bert Hellinger. www.akengen.com

Od roku 2018 - Kraniosakrálna terapia - u Zdenky Karászovej.

V roku 2019 absolvovanie výcviku krízovej intervencie od lektorov z Modrého anjela.

V roku 2019 - absolvovanie výcviku a získanie certifikátu z medzinárodným členstvom TIR - Traumatic Incident Reduction  www.modryanjel.sk

V roku 2019 - v Českej Republike sa učím u telovej psychoterapeutky Mona Lisy Boyesen, dcéry zakladateľky Biodynamickej psychoterapie Gerdy Boyesen. Fascinuje ma jej prístup so zameraním na starostlivosť o novorodenca, ktorý vychádza z dlhoročných poznatkov z telovej psychoterapie, okrem toho má hlboko prepracovaný spôsob práce v sebapoznávacích skupinách, so zameraním na oidipálne obdobie vývinu človeka a obdobie dospievania.                 Alpha nursing - citlivá péče o miminko , Kurzy Mony Lisy Boyesen